U bent hier: ondernemersregelingen » werkgeversregelingen en subsidies

Werkgeversregelingen en subsidies

Werkgeversregelingen en subsidies 
Onderstaand is kort weergegeven welke regelingen er zijn voor werkgevers m.b.t. personeel.

Regeling deeltijd-ww
G
ezonde bedrijven die in deze onzekere economische tijden onvoldoende werk hebben, maar hun werknemers willen behouden, kunnen de werktijd van een werknemer met maximaal de helft bekorten. In die periode ontvangt uw werknemer een WW-uitkering voor de niet gewerkte uren. De werknemer blijft voor gewerkte en niet-gewerkte uren bij u in dienst. De deeltijd-WW kan 1 tot 4 keer worden verlengd. Elke verlenging duurt 13 weken. Het maximale aantal verlengingen voor uw bedrijf hangt af van het percentage werknemers in deeltijd-ww.
Zie hiervoor: www.uwv.nl. U vraagt de deeltijd-ww aan bij het UWV. De regeling geldt tot 1 april 2010, of zoveel eerder indien het budget is opgebruikt. Meer informatie op www.mobiliteitscentrumachterhoek.nl

Onderwijsvouchers
De onderwijsvouchers zijn bedoeld voor met name MKB werkgevers in Gelderland die werknemers, die werkloos dreigen te raken of zijn geraakt als gevolg van de recessie, een steuntje in de rug willen geven met een cursus of korte opleiding. Daarnaast kunnen ook zelfstandigen (zzp'ers) en werkzoekenden die korter dan drie maanden werkloos zijn een beroep doen op de regeling. Aanvragen voor uitkeringsgerechtigden kunnen worden gedaan door de uitkeringsinstantie. In december jl. is de regeling uitgebreid; bedrijven met deeltijd-ww kunnen ook gebruik maken van de onderwijsvoucher.
De vouchers vergoeden een deel van de scholingskosten, met een maximum van 50%. De maximale vergoeding bedraagt € 2.000. Voor het resterende deel moet een co-financier beschikbaar zijn, bijvoorbeeld de werkgever zelf, een scholingsfonds, UWV of de gemeente.
De vijf Gelderse mobiliteitscentra van UWV WERKbedrijf voeren de regeling uit in opdracht van de provincie en daar kunnen de vouchers worden aangevraagd. Informatie op www.werk.nl, onder het blokje Mobiliteit.
Voor werknemers in de bouw en infra is een andere regeling van toepassing. Het Steunpunt Werk en Opleiding Bouwnijverheid regio Oost voert deze voucherregeling uit in opdracht van de provincie en sociale partners in de bouw. Het Steunpunt is gevestigd in Zwolle en is te bereiken via tel. 038 - 426 83 52 of mail steunpuntoost@zwolle.nl.

Scholingsbonus voor met ontslag bedreigde werknemers
Werkgevers die een elders met ontslag bedreigde werknemer aannemen, kunnen hiervoor een scholingsbonus krijgen op voorwaarde, dat het bedrijf of instelling er zelf minimaal hetzelfde bedrag bijlegt. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de bijdrage van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O+O-fonds). Aanvraagformulieren voor de scholingsbonus kunt u downloaden op de site www.uwv.nl

Ervaringscertificaten (EVC) en Ervaringsprofielen (EVP)
Werkgevers kunnen aan werknemers die met ontslag bedreigd zijn een Ervaringsprofiel en/of een Ervaringscertificaat meegeven. Het Ervaringsprofiel vergroot het zelfinzicht en zorgt er voor dat een werknemer beter in staat is om een nieuwe werkgever van de eigen kwaliteiten te overtuigen.
De maximale kosten voor het Ervaringsprofiel kunnen maximaal € 600 bedragen en die van het Ervaringscertificaat maximaal € 1.300. Het inkopen van de EVP of EVC loopt via het UWV WERKbedrijf als de werkgever en het Mobiliteitscentrum in het kader van mobiliteit afspraken hebben gemaakt. Informatie op www.ervaringscertificaat.nl.

Wet Vermindering Afdracht (WVA) onderwijs
De overheid wil werkend leren bevorderen en heeft daarom een aantal fiscale maatregelen genomen ter verlaging van de brutoloonkosten. Meer informatie op www.belastingdienst.nl.
De maatregelen zijn:

 • WVA Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Een werkgever die iemand op een leerbaan (BBL niveau 1, 2, 3, 4) plaatst, maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal € 2.655 per kalenderjaar. De korting vindt plaats door een vermindering op de totale loonheffing. 

 • WVA Startkwalificatie

Een werkgever die een bij UWV WERKbedrijf ingeschreven werkloze werkzoekende zonder startkwalificatie (diploma op minimaal MBO-2 niveau, havo of VWO) op een leerbaan plaatst en deze richting startkwalificatie leidt, maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal € 3.186 per kalenderjaar. Beide kortingen zijn stapelbaar, waardoor een maximale korting van € 5.841 per kalenderjaar ontstaat. 

 • Verklaring Werkloze

De werkgever dient te beschikken over een Verklaring Werkloze van UWV WERKbedrijf. Deze verklaring wordt afgegeven als de werknemer vóór indiensttreding stond ingeschreven bij UWV WERKbedrijf als werkloos werkzoekend en geen startkwalificatie heeft. Meer informatie is te vinden op www.werk.nl

 • Leerwerktraject VMBO

Een werkgever die een leerling van het VMBO op een leerbaan plaatst, maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal € 2.655 per kalenderjaar.  

 • Stage Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Een werkgever die iemand een stage van minimaal twee maanden aanbiedt (niveau 1 of 2 MBO), maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal € 1.275 per kalenderjaar.  

 • Leerwerktraject HBO

Een werkgever die een HBO-leerling die de duale leerweg volgt een leerwerktraject aanbiedt, maakt aanspraak op een WVA korting van maximaal € 2.655 per kalenderjaar. 

Compensatieregeling loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers
Deze regeling geldt voor in dienst genomen werknemers die op 1 januari 2009 55 jaar of ouder zijn en voor ze in dienst kwamen minstens een jaar werkloos waren. De regeling vergoedt werkgevers de loonkosten als deze werknemers ziek worden.

Meer informatie op de website:

Loonkostensubsidies voor mensen met een UWV-uitkering
De werkgever kan een loonkostensubsidie van het UWV krijgen als de werknemer die bij hem aan de slag gaat:

 • Een WGA-, WAO-, WAZ- of WAJONG-uitkering heeft;
 • Of al langer dan 1 jaar een volledige WW-uitkering heeft (uitgezonderd zijn werklozen die een baan in het onderwijs of bij een overheidsinstelling hadden); de werknemer moet zelf de doelgroep verklaring bij het UWV aanvragen;
 • Nog geen 50 jaar is;
 • Heel moeilijk aan werk kan komen;
 • De afgelopen zes maanden niet op proef bij u heeft gewerkt.
 • Verder geldt dat de werkgever een contract aanbiedt voor een jaar en hij van plan is dat contract met nog een half jaar te verlengen. Daarnaast vraagt de werkgever de subsidie aan binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 Neem voor meer informatie contact op met het UWV via 0900 - 9294 of loonkostensubsidie@uwv.nl

Premiekorting
Neemt een werkgever een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kan de werkgever een korting krijgen op de premies die hij betaalt. De korting kan oplopen tot € 6.500 per jaar. Deze korting krijgt de werkgever zolang deze werknemer in dienst is, maar maximaal 3 jaar.
Om premiekorting te krijgen, heeft de werkgever voor medewerkers van 50 tot 62 jaar een doelgroepverklaring van UWV nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Dat kan een uitkering WW, WAO, WAZ, WIA, WWB, IOAW, IOAZ, WIK of WAJONG zijn.
Meer informatie over de hoogte van de premiekorting, de voorwaarden en de verrekening is te vinden bij www.belastingdiesnt.nl, of de Belastingtelefoon 0800 - 0543.

Participatiebudget
Gemeenten kunnen met het participatiebudget re-integratievoorzieningen, inburgeringvoorzieningen, educatieopleidingen en combinaties hiervan financieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en ouder. Het participatiebudget kan ook worden ingezet voor 16- en 17-jarigen die zijn ontheven van de kwalificatieplicht of die al aan de kwalificatieplicht hebben voldaan. Daarnaast is het ook inzetbaar voor jongeren van 16 of 17 jaar voor wie schooluitval dreigt, maar die door een leerwerktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.
Meer informatie

Loonkostensubsidies voor mensen met een bijstandsuitkering (Sociale Zaken)
Als u als werkgever mensen in dienst neemt vanuit een bijstandsuitkering heeft uw gemeente diverse mogelijkheden om u financieel te ondersteunen.
Meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden? Neem dan contact op met uw gemeente.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
U bent verplicht om het loon door te betalen van werknemers die ziek worden, ook als ze pas in dienst zijn.

 • Neemt u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst en wordt deze werknemer in de eerste vijf jaar van het dienstverband ziek? Dan betaalt het UWV maximaal twee jaar lang de Ziektewetuitkering. Deze uitkering is meestal iets lager dan het loon.
 • Neemt u een WAJONG'er in dienst? Dan is het risico van ziek worden gedurende het hele dienstverband afgedekt. Omdat het per gemeente verschillend is of er een no-risk polis is, kan u het beste contact opnemen met uw gemeente. Hier kunt u ook terecht voor de voorwaarden en mogelijkheden. meer informatie

UWV WERKbedrijf
UWV WERKbedrijf is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers kunnen bij het UWV WERKbedrijf terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij het UWV WERKbedrijf terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent het UWV WERKbedrijf ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen aan werkgevers, en geeft arbeidsrechtelijke informatie. Dankzij deze taken beschikt het UWV WERKbedrijf over informatie die hij inzet om de arbeidsmarkt transparant te maken voor vraag en aanbod. www.werk.nl

ServicePunt Werkgevers
Het ServicePunt Werkgevers is het samenwerkingsverband voor werkgevers in de Oost Achterhoek om mensen aan werk te helpen en vacatures te vervullen.
Hierbij zijn alle regelingen en subsidies van de betrokken partijen flexibel en op maat inzetbaar. Daarnaast verstrekken we informatie en advies over opleidingen en de arbeidsmarkt. In het ServicePunt Werkgevers zijn vertegenwoordigd: UWV WERKbedrijf, de gemeenten Oost-Gelre, Winterswijk en Berkelland en Hameland Arbeidsintegratie. De taak van het Mobiliteitscentrum Achterhoek maakt deel uit van onze dienstverlening. meer informatie

Mobiliteitscentrum Achterhoek
Het Mobiliteitscentrum Achterhoek adviseert en faciliteert bedrijven bij mobiliteit, scholing en detachering van werknemers om gedwongen ontslagen, als gevolg van de economische crisis, zoveel mogelijk te voorkomen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de gemeenten in de regio Achterhoek en vele private partijen. Werknemers die als gevolg van de economische crisis op straat komen te staan, krijgen zo snel mogelijk scholing of een andere baan aangeboden. Het Mobiliteitscentrum Achterhoek speelt ook een belangrijke rol in de uitvoering t.a.v. regelingen in het kader van de crisis. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van de regeling deeltijd WW, de scholingsbonus en het meegeven van een ervaringsprofiel en/of ervaringscertificaat aan met ontslag bedreigde werknemers mobiliteitscentrum 

Subsidies

Innovatiesubsidies
Er zijn diverse regionale, provinciale en landelijke subsidies beschikbaar voor bedrijven, die hun producten, processen of marktbenadering willen vernieuwen. Een overzicht daarvan vindt u via de website van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland; www.oostnv.nl, waar nog meer relevante informatie te vinden is voor bedrijven die willen vernieuwen: www.meestersvandetoekomst.nl en agentschap.nl

Andere interessante subsidies voor MKB-ondernemers
Syntens heeft een lijst voor het MKB met diversie subsidies: regionaal (zoals Achterhoek), nationaal en internationaal. Bijvoorbeeld voor milieuvriendelijke en energiebesparende innovaties in het MKB (ToeP), bedrijfsmiddelen die het milieu sparen, samenwerking en kennisuitwisseling (IPC). I.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verstrekt subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Belangrijk is dat u de WBSO vooraf moet aanvragen (Techno)starters komen in aanmerking voor een hogere WBSO-subsidie. Voor het verkennen van uw internationale mogelijkheden, kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidie Prepare2start.

 www.syntens.nl

I. www.evd.nl

Omdat subsidieregelingen voortdurend veranderen, kunt u het beste regelmatig de actuele informatie volgen via het Europese Unie Subsidie Kompas van Microsoft (gratis toegankelijk voor ondernemers) en SenterNovem.

Datum

Het is vandaag: Woensdag 1 juli 2015